โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษาเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ

และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Get Started

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมในโครงการ

  • กิจกรรมที่ 1: อบรมสมรรถนะทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
  • กิจกรรมที่ 2: อบรมสมรรถนะทักษะภาษาต่างประเทศ
  • กิจกรรมที่ 3: บทเรียนออนไลน์และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต
รายละเอียดกิจกรรม

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพรองรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนทั้งหมด

Contact

Our Address

64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Email Us

arit@udru.ac.th

Call Us

0 4221 1040 ต่อ 1735