โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Hero Imgs ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มีทั้งหมด 3 ทักษะ ประกอบไปด้วย

img

ทักษะดิจิทัล

อบรม/พัฒนาสื่อ/แนะนำการเรียนรู้/สอบวัดความรู้

ลงทะเบียนเข้าร่วม
อบรมรุ่นที่ 1 (22 ม.ค. 65) Click Now!!!
อบรมรุ่นที่ 2 (23 ม.ค. 65) Click Now!!!
img

ทักษะภาษาต่างประเทศ

อบรม/พัฒนาสื่อ/แนะนำการเรียนรู้/สอบวัดความรู้

ลงทะเบียนเข้าร่วม
img

ทักษะนักนวัตกรวิศวกรสังคม

อบรม/ให้คำแนะนำปรึกษา/สร้างสรรค์/บูรณาการเรียนรู้สู่ชุมชน

ลงทะเบียนเข้าร่วม
About
About

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บนฐานแนวคิดวิศวกรสังคมและทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
  • เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning จากประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสอบประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการใช้ดิจิทัล และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่อง


About

เป้าหมายและจำนวนชั่วโมง

นักศึกษาได้รับใบรับรองรูปแบบ Digital Certification เทียบเท่า “IC3” ยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

  • ทักษะดิจิทัล : อบรมพัฒนาสื่อ แนะนำการเรียนรู้รวมไปถึงการสอบวัดความรู้
  • ทักษะภาษาต่างประเทศ : อบรมพัฒนาสื่อ แนะนำการเรียนรู้รวมไปถึงการสอบวัดความรู้
  • ทักษะนักนวัตกรรม วิศวกรสังคม : อบรมให้คำแนะนำ ปรึกษา พัฒนาสร้างสรรค์ และบูรณาการเรียนรู้สู่ชุมชน
About

Contact

64 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0 4221 1040 ต่อ 1735