การสอบออนไลน์

ขั้นตอนการสอบ

1. สมัครสมาชิก (ใช้อีเมลมหาวิทยาลัย: รหัสนักศึกษา@udru.ac.th)
   https://ru.dlbaseline.com/register/
2. เข้าสู่ระบบ
   https://ru.dlbaseline.com/
3. คลิกเมนู "Digital Literacy Test" ทำแบบทดสอบ

หมายเหตุ:
   1. นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผลการสอบจะแสดงข้อมูลเฉพาะคะแนนนสอบล่าสุดเท่านั้น
   2. นักศึกษาที่สอบผ่าน 60% จะได้รับใบรับรองดิจิท้ลจาก สดช. (Digital Certification) เทียบเท่า IC3

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning)

MOOC@UDRU

22 June 2021

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link)

สดช. ออนไลน์

22 June 2021

คลังสื่อดิจิทัล วิดีโอ มัลติมีเดีย ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link)

Thai MOOC

22 June 2021

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคลังสื่อดิจิทัล วิดีโอ มัลติมีเดีย

เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link)

TDGA Online

22 June 2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link)

Digital Skill ของ DEPA

23 June 2021

โครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินงานโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link)

Digital Literacy Project

หลักการและความสำคัญ

   กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล Digital Competency เป็นทักษะที่สำคัญต่อพลเมืองดิจิทัล ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ เข้าใจ รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล และสร้างสารสนเทศให้ปลอดภัยและเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทางด้านดิจิทัลที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้องตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล และนำความสามารถประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลได้แบ่งหน้าที่งานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

    1. การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 9 หน่วย
    2. การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) ประกอบด้วย 6 หน่วย
    3. การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) ประกอบด้วย 5 หน่วย
    4. การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) ประกอบด้วย 5 หน่วย

   

คณะกรรมการดำเนินงาน:

  1. อาจารย์ ดร.มงคล ทะกอง
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สมกันธา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน เมฆกมล
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ โสภา
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง เพชรโทน
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร กุลตังวัฒนา
  11. อาจารย์ ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงศ์ มาลัยวงษ์
  13. อาจารย์ชลิดา เสน่ห์เมือง
  14. อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์
  15. อาจารย์ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  16. นางนฤมล แสนอุบล
  17. นางสาวนพวรรณ ระวันสุ
  18. นางสาวกัญญานัฐษ์ จำใบ

สอบถามเพิ่มเติม

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  41000
  โทร: 042-211040 - 59 ต่อ 1735
  อีเมล: arit@udru.ac.th

(Start Date: 21 June, 2021)